Valt ämne

Wikipedia

Rättsfall är den vanliga beteckningen på en inför dömande myndighet dragen fråga av rättslig natur, som därigenom blir på visst sätt avgjord och bestämd.

Rättsfallen har stor betydelse för kännedomen om lagens tillämpning och tillämplighet och den nutida juridiska vetenskapen brukar i stor utsträckning tillmäta dem avgörande vikt såsom prejudikat, så snart de kommit under prövning i högsta instans. Otvivelaktigt får emellertid härigenom den så kallade praktiska riktningen en alltför framskjuten ställning inom rättsvetenskapen, vilken såsom faktiskt bunden av rättspraxis inte kan i längden utöva den kritiska inverkan på den sistnämndas utveckling, vilken dock utgör vetenskapens främsta uppgift.

Rättsfallen, så vitt de behandlats av högsta instans, samlas och utges vanligen i periodiska publikationer, såsom i Sverige bland annat Nytt juridiskt arkiv och Regeringsrättens årsbok.

Läs mer i Wikipedia