Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet för att skapa landmärken och uppnå miljömässiga, beteendemässiga, eller estetiska mål.

Till landskapsarkitektur hör följaktligen delämnena landskapsplanering, landskapsdesign och landskapsförvaltning av utemiljön. Med landskap avses alla kultur- och naturpräglade mark- och vattenområden, i staden och på landsbygden. Mindre områden så som parker, torg, trädgårdar och gaturum utgör olika komponenter i landskapet.

Landskapsarkitektur syftar till en ändamålsenlig rumslig gestaltning av växter, byggda material, mark, och vatten. Utgångspunkterna i landskapsplaneringen är landskapet som ett dynamiskt system tillsammans med eller mot människornas behov, önskemål, avsikter eller intressen. Under modern tid har exkluderande deisgn blivit ett vanligare inslag. Modellering och förmedling av alternativa utvecklingsmöjligheter är centrala.

I vardagligt tal är landskapsarkitektur

...

Läs mer i Wikipedia