Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Egenvård är de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och skador, det vill säga insatser som en individ kan vidta för att behandla sig själv, såsom att nyttja receptfria läkemedel, till skillnad från det som utförs av hälso- och sjukvården. Begreppet egenvård används ibland för att åsyfta friskvård, som dock är ett samlingsbenämning på sådana åtgärder som stimulerar individen till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte.

Sedan början av 1980-talet har landstingen och apoteken i Sverige satsat på att utöka egenvården i landet för att avlasta sjukvården. Det har gjorts bland annat genom att sprida ut egenvårdshäften till befolkningen, som innehåller egenvårdsråd. Många tidigare receptbelagda läkemedel har också genom åren blivit receptfria, vilket har utökat egenvården (och likaledes har vissa tidigare receptbelagda läkemedel kunnat göras receptfria i de fall läkemedlen i fråga ansetts lämpade för egenvård).

Även specialistvård

...

Läs mer i Wikipedia