Valt ämne

Wikipedia

Våld i nära relationer (även kallat våld i hemmet eller partnervåld) är psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld som sker inom den privata sfären. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Våld i nära relationer drabbar kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden. Ofta används begreppet "mäns våld mot kvinnor" i dessa sammanhang. Det utgör den mer allvarliga formen av partnervåld. Denna typen av våld bör underordnas begreppet våld i nära relationer då det senare är mer omfattande. Sett ur ett barnperspektiv är " mäns våld mot kvinnor" alltför begränsande då det exkluderar det våld som barn upplever utöver "mäns våld mot kvinnor", exempelvis samkönat partnervåld och kvinnors våld mot manlig partner.

Begreppet våld i nära relationer omfattar alla övergrepp som är kriminaliserade enligt den straffrättsliga

...

Läs mer i Wikipedia