Valt ämne

Wikipedia

Vallda säteri var ett tidigare säteri beläget 300 meter nordost om Vallda kyrka i Vallda socken, Kungsbacka kommun.

Delar av den nuvarande mangårdsbyggnadens undervåning är sannolikt uppförd under sent 1500-tal. En karta från 1692 visar att gårdsplanen ursprungligen varit kringbyggd. Från ett laga skifte 1843 finns finns en beskrivning mangårdsbyggnaden som ett boningshus av timmer under tegel på brädor, brädfodrat och rödmålat på ena samt gulmålat med oljefärg på andra sidan. Det framkommer också att vinkelutbyggnaden på mangårdsbyggnadens baksida redan då fanns tillsammans med en del bodar. Ekonomibyggnaderna i korsvirkesteknik hade halmtak. På 1850-talet ändrades mangårdsbyggnaden och samtidigt uppfördes flygelbyggnaderna, samt inhägnades gårdsplanen, trädgården och parken med en stenmur. En vindflöjel på den ena flygelns tak har inskriptionen 1853.

En omfattande modernisering utfördes under åren 1917-18, efter det att bankdirektör Karl Westin förvärvat säteriet

...

Läs mer i Wikipedia