Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Maskar är ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater. I äldre skriven svenska förekom även stavningarna matk, mack och mark. I vardagsspråket menar man ofta nog daggmask, till exempel i uttrycket sätta mask på kroken, men "maskar" utgör en lång rad stammar av ryggradslösa djur där det enda som förenar dem är deras "maskliknande" utseende trots att de inte är nära släkt. Dessutom kan "maskar" i vardagsspråket också syfta på vissa insekters larver; "mask" i svamp är till exempel larver av sorgmyggor (Sciaridae) eller svampmyggor (Mycetophilidae). "Kålmask" är kålfjärilens larv. "Likmask" är vanligtvis fluglarver.

...

Läs mer i Wikipedia