Valt ämne

Wikipedia

Paleobotanik (av grekiskans paleon, ”gammal”, och botanik, studiet av växter), är en gren av paleontologin där man samlar och studerar växtfossiler och växtdelar från geologiska och arkeologiska fyndsammanhang. Man använder dem för att rekonstruera naturmiljöer ur det förflutna och för att kartlägga växtrikets evolution (och livets i allmänhet) genom jordens historia. Ett näraliggande fält är palynologin där man koncentrerar sig på mikroskopiska pollen och sporer.

Paleobotaniska resultat är viktiga i rekonstruktionen av forntida ekosystem och klimat (paleoekologi respektive paleoklimatologi). De är även grundläggande i studier av växternas embryologi och evolutionära historia. Likaledes är paleobotaniken viktig för arkeologin där man vid utgrävningar ofta samlar in jordprover för pollenanalys, växtmakrofossilanalys och fytolitanalys.

...

Läs mer i Wikipedia