Valt ämne

Wikipedia

Infanteriet eller, ålderdomligare, fotfolket eller fotsoldat är det truppslag inom en armé som traditionellt strider till fots. Historiskt sett har infanteriet även förflyttat sig till fots, men genom tiderna har infanteri också använt transportmedel som hästar, pansarfordon, lastbilar och terrängbilar, tåg, flygplan eller helikoptrar - se cykelinfanteri, motoriserat infanteri och mekaniserat infanteri. Själva beteckningen infanteri eller infanteriregemente började man använda under 1600-talet.

Den vapentekniska utvecklingen i världen har förändrat begreppet infanteri, och det kan i vissa fall vara svårt att åtskilja infanteri, "mekaniserade enheter" och pansartrupper.

Läs mer i Wikipedia