Valt ämne

Wikipedia

Rivning kan omfatta håltagning, bilning, ombyggnadsrivning och totalrivning av en byggnad, eller av någon annan konstruktion. Ombyggnadsrivningar brukar delas in i lättrivning och tungrivning, där det förra avser exempelvis innerväggar och installationer och det senare avser bärande konstruktioner i exempelvis betong och stål.

Teknikerna för totalrivning varierar. Förr i tiden användes ibland en tung järnkula monterad på en kran, med vilken man slog ned byggnader. Detta var en ganska riskfylld och svårkontrollerad metod. Med rätt kompetens kan även en del byggnadsverk rivas på så sätt att man spränger byggnaden, detta kan göras med hög precision, men kan även innebära stora risker. Byggnader kan rivas genom demontering, så kallad selektiv rivning, eventuellt för att få material som till exempel grövre träbjälkar eller tegel som senare är användbart för byggnadsvårdande ändamål. Betongkonstruktioner kan rivas genom bilning samt även med hjälp av vajersågning.

Vid

...

Läs mer i Wikipedia