Valt ämne

Wikipedia

Restaurering (av lat. restauro "återställa") betecknar inom arkitekturen en verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en byggnad i ett tidigare skick. Restaurering innefattar ett bevarande av kulturhistoriska eller kulturgeografiskt intressanta värden. Genom en restaurering eftersträvas utan förfalskning ett återställande av den ursprungliga funktionen samt interiör och exteriör. Den som är verksam i detta område kallas restauratör.

I bildbehandling avses en operation som försöker kompensera för effekterna av olika former av störningar som brus och oskärpa.

I naturbevarande syfte kan restaurering handla om att återställa en viss naturtyp som gått förlorad genom till exempel skövling, avbetning eller jordbruk.

Läs mer i Wikipedia