Valt ämne

Wikipedia

Lindhovs kungsgård är ett byggnadsminne i Lindbergs socken i Varbergs kommun i Halland. Gården ligger på platsen för stadsbildningen Ny Varberg, där gårdens historia har sin upprinnelse. När staden brändes ned 1612 och invånarna beordrades att flytta till Platsarna lät slottsherren på Varbergs fästning, Mogens Gyllenstierna, bygga en ladugård på platsen. Vid ladugården byggdes senare ett överstelöjtnantsboställe, som därefter blev landshövdingens arrende. Fram till 1723 var gården bostad för överstelöjtnanter.

Corps-de-logiet är uppfört 1838 och ligger centralt placerad i en tämligen symmetriskt uppbyggd gård. Det är en typisk mangårdsbyggnad från tidigt 1800-tal; en timrad byggnad i två våningar symmetriskt uppbyggd fasad klädd med vitmålad träpanel. I öster ligger ekonomibyggnader och flygelbyggnader uppförda 1806, i väster en trädgård, där den slingrande Himleån är ett inslag.

Lindhov blev statligt byggnadsminne 1935, men övergick till byggnadsminne enligt Kulturminneslagen

...

Läs mer i Wikipedia