Valt ämne

Wikipedia

Gårdshult är ett naturreservat i Tönnersjö socken i Halmstads kommun i Halland.

Naturreservatet består av två skilda områden. I områdets norra del ligger byn Gårdshult på en höjd. Byn omgärdas av ett småskaligt kulturlandskap. Sluttningen mot ån Assman är delvis bevuxen med ädellövskog och i väster ligger Smedhultamyren, en öppen högmosse med kärrpartier.

Det södra området kallas Söderängarna och utgörs av myrmark. Området täcks till stora delar av naturskog som uppkommit genom självföryngring på ljunghed.

Reservatet Gårdshult omfattar 236 hektar och är skyddat sedan 1991, utökades 2002. Hallandsleden passerar genom området och om man följen leden norrut kommer man efter 3 km till naturreservatet Danska fall.

...

Läs mer i Wikipedia