Valt ämne

Wikipedia

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade på 40 kapitel. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt medborgarengagemang och varje lands lokala myndigheter skall i samarbete med ortsbefolkningen upprätta och följa varsin lokal Agenda 21. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-talet. Genom Parisavtalet som fastställdes under Förenta nationernas klimatkonferens 2015 övergick Agenda 21 och milleniemålen i de globala målen.

I Sverige skall det i varje kommun finnas ett Agenda 21-kontor.[källa behövs]

...

Läs mer i Wikipedia