Valt ämne

Wikipedia

Skolbibliotek är en gemensam och ordnad resurs av medier och information, vilken bör ses som en pedagogisk resurs till elever och lärare. IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) och Unesco har utarbetat riktlinjer för skolbibliotek som översatts till svenska. Manifestet beskriver skolbibliotekarien som en fackutbildad bibliotekarie, med ytterligare pedagogisk utbildning, som tillsammans med pedagogisk personal och skolans ledning arbetar för att verksamhetens mål och uppdrag uppnås. Manifestet ser också personalsituationen på skolbiblioteken som mycket viktig för att få en fungerande verksamhet. Skolbibliotekariens roll är enligt manifestet att kunna utveckla och handleda lösningar för olika informationsbehov, läsintresse, media och kulturaktiviteter (ibid. s.13 ff).

Läs mer i Wikipedia