Valt ämne

Wikipedia


Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet vilken skall bedrivas i Sverige, i händelse av krig. Detta innebär att civila försvarets verksamheter och det militära försvarets verksamheter interopererar i gemensamma totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner; skyddsobjekt såsom Sveriges riksdag och Göteborgs Hamn. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

I syfte att stärka rikets försvarsförmågan kan riksdagen fatta beslut om att höja beredskapen, och detta kan ske med anledning av krig utanför Sveriges gränser, om Sverige riskerar att hamna i krig eller om Sverige precis varit i krig. Beredskapen kan då höjas till antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Vid skärpt beredskap skall kommuner, landsting, och i vissa fall även privata företag, så kallade K-företag, vidta åtgärder kring bemanning, resurshållning och planering

...

Läs mer i Wikipedia