Valt ämne

Wikipedia

Stratigrafi, av latinets stratum (plural: strata), i vetenskapliga sammanhang 'skikt', 'lager', och -grafi, läran om lagerföljder. Stratigrafin beskriver bergenheter (och jordenheter) som utgör jordskorpan och deras indelning i användbara, karteringsbara enheter, så kallade strata. Dessa strata klassificeras efter bergets eller jordens naturliga beståndsdelar och kännetecken för att kunna fastställa deras utbredning i tid och rymd. Stratigrafiska enheter är viktiga när man ska tolka den geologiska utvecklingen. Inom stratigrafin skiljer man på olika typer, litostratigrafi, kronostratigrafi och biostratigrafi.

Stratigrafi som begrepp används både inom geologi och arkeologi. Inom arkeologin används den framförallt som en relativ dateringsmetod vid utgrävning av kulturlager, då det lager som ligger underst är äldst.

...

Läs mer i Wikipedia