Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Skogsbruk eller skogshushållning är utnyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle. Skogsbruk omfattar även skogsplantering eller annan föryngring och skogsförvaltning för att öka framtida avkastning samt skogs- och timmertransporter.

I en vidare mening är skogsbruk all användning av skogar för jakt, fiske och friluftsliv samt föreningsliv samt andra ekosystemtjänster från skogar, såsom klimatpåverkan, vattenskydd, erosionsskydd, bevarande av biologisk mångfald och landskap.

...

Läs mer i Wikipedia