Valt ämne

Wikipedia

Tjänsteföretag är en beteckning på företag vars affärsidé är att i första hand tillhandahålla någon form tjänst till marknaden. Tjänsteföretag särskiljs från tillverkande företag som tillhandahåller olika former av produkter och företag som tillhandahåller obearbetade råvaror. Många gånger kan gränsdragningen mellan tjänsteföretag och tillverkande företag vara oklar, då många tillverkande företag ofta tillhandahåller olika former av tjänster också, till exempel installation eller service.

I nationalekonomi betecknar man tjänsteföretag och tjänsteproduktionens andel av tillverkande företag gemensamt för tjänstesektorn. Ibland inkluderas tjänsteproduktion inom offentlig sektor i måttet men andra gånger inkluderas bara den privatägda tjänsteproducenterna. I Sverige har olika beräkningar kommit fram till att tjänstesektorn utgör mellan 60 och 70 procent av BNP.

Tjänstesektorns andel av BNP har ökat i de flesta utvecklade länder på den varuproducerande sektorns

...

Läs mer i Wikipedia