Valt ämne

Wikipedia

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. (AML)

...

Läs mer i Wikipedia