Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Invandring eller immigration är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Vanligen inkluderar statistiken även personer som fötts i landet och återvänder efter att ha bott en längre tid i ett annat land. Den person som invandrat kallas invandrare eller immigrant. Inrikes född person som har en eller två utrikes födda föräldrar kallas andra generationens invandrare. Utländsk bakgrund avser person som själv är utrikes född eller som har två utrikes födda föräldrar.

Invandring kan bland annat ske för att personen har rätt till politisk asyl, vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap (att personen riskerar förföljelse i hemlandet), skyddsbehov (att personen flyr från krig, eller riskerar dödsstraff eller kroppsstraff i hemlandet) eller synnerligen ömmande omständigheter (exempelvis allvarlig sjukdom). Invandring kan också föranledas av skäl såsom arbetskraftsinvandring

...

Läs mer i Wikipedia