Valt ämne

Wikipedia

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar, bin, parasitsteklar och växtsteklar bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 14 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna. De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner, ibland miljarder, individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etcetera, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Myror återfinns över nästan hela världen, och har tillsammans beräknats utgöra i genomsnitt 15-20 % av den totala biomassan av landlevande djur (i tropiska regioner mer än 25 %). Uppskattningen av antalet individer varierar, men den mest etablerade siffran uppgår till totalt tio biljarder (1016), vilket antas motsvara en procent av den totala insektspopulationen och på så sätt anses myror utgöra den största populationen

...

Läs mer i Wikipedia