Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Landskapsarkitektur omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning av landskapet. Till landskapsarkitektur hör följaktligen delämnena landskapsplanering, landskapsdesign och landskapsförvaltning av utemiljön. Med landskap avses alla kultur- och naturpräglade mark- och vattenområden, i staden och på landsbygden. Mindre områden så som parker, torg, trädgårdar och gaturum utgör olika komponenter i landskapet.

Landskapsarkitektur syftar till en ändamålsenlig rumslig gestaltning av växter, byggda material, mark, och vatten. Utgångspunkterna i landskapsplaneringen är landskapet som ett dynamiskt system tillsammans med människornas behov, önskemål, avsikter eller intressen. Modellering och förmedling av alternativa utvecklingsmöjligheter är centrala.

I vardagligt tal är landskapsarkitektur huvudsakligen en produkt i form av exempelvis en park, en trädgård, en fontän, en våtmark och dess flora och fauna som planeras skydd för, ett naturreservat eller

...

Läs mer i Wikipedia